Skip to main content
“ดนตรีบำบัด” เป็นการใช้ดนตรีที่ช่วยให้มีพัฒนาการ การเรียนรู้ในกระบวนการความคิดต่อเด็กพิเศษทางสติปัญญาไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการเวโลคาร์ดิโอเฟเชียล กลุ่มอาการวิลเลี่ยม กลุ่มอาการฟีนิลคีโตนูเรีย กลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี โดยดนตรีบำบัดช่วยให้กลุ่มเด็กพิเศษเหล่านี้มีการตอ