คนพิการติด 1 ในผู้รับความช่วยเหลือด้านอาหารมากที่สุด ธนาคารอาหารแนะรัฐหนุนเงินยังชีพ

2017-07-31 12:56

ผลวิจัยชี้ ร้อยละ 50 ของผู้ที่รับความช่วยเหลือด้านอาหารจากธนาคารอาหาร (Foodbanks) ในสหราชอาณาจักร เป็นคนพิการและคนที่ประกอบอาชีพไม่ได้ ทั้งนี้ ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเบี้ยยังชีพแก่คนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้พอเพียงต่อการกินอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ


ภาพจาก https://www.disabilitynewsservice.com/

ในสหราชอาณาจักร คนพิการ พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมไปถึงครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกมาก คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปด้านสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ จึงเป็นกลุ่มคนที่มาขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารการกินจากธนาคารอาหารเป็นจำนวนมาก เมื่อสืบค้นในเชิงลึก จากประวัติบุคคลที่รับความช่วยเหลือจากธนาคารอาหารก็พบว่า คนพิการเข้ามาใช้บริการมากกว่าอัตราค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ธนาคารอาหาร คือการจัดตั้งคลังอาหารที่รวบรวมมา แจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนด้านอาหาร หรือผู้ที่มีรายได้น้อยมากจนไม่สามารถหาอาหารรับประทานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศที่ยากจนเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องอาหารประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหราชอาณาจักรก็มีประชากรที่ประสบปัญหาขาดอาหารอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้แนะประเด็นที่น่าสนใจจากหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ว่า คนพิการอยู่ในภาวะแร้นแค้น และเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงจะตกอยู่ในสภาวะความยากจนอย่างฝังรากลึกและความไม่ปลอดภัยในด้านอาหารการกินที่พอเพียง

ในความเป็นจริงแล้ว การกำหนดเป้าของการแก้ไขวิกฤตอาหารที่ตั้งไว้ถึงปี 2564 นั้น ผลประโยชน์ที่คนพิการได้รับ จะช่วยรองรับปัญหาของความไม่ปลอดภัยด้านอาหารที่ย่ำแย่ลงมาก

งานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเงิน ความไม่ปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการ รวมไปถึงความพิการนี้ ดำเนินงานโดยองค์กรการกุศลเพื่อขจัดภาวะความยากจนอย่าง The Trussell Trust โดยได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ (King’s College) ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทั้งยังเป็นการศึกษาวิจัยทั่วประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับธนาคารอาหารอีกด้วย

องค์กร Trussell Trust ดูแลเครือข่ายธนาคารอาหาร 428 แห่ง จัดการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการต่อผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือ และยังให้การสนับสนุนคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางอาหาร ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น

กว่า 2 ใน 5 ของผู้ที่รับบริการจากธนาคารอาหารคือ คนที่รอความช่วยเหลือด้านเงินอุดหนุนจากศูนย์ดูแลการจ้างงานและเงินสนับสนุนผู้ว่างงาน (Employment and Support Alliance -ESA) และส่วนมากอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมการทำงาน (The ESA work-related activity group- WRAG) ที่ดูแลคนป่วย คนพิการหรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ เพื่อพลักดันคนพิการหรือคนเจ็บป่วยที่สามารถทำงานได้ เข้าสู่กระบวนการการจ้างงานต่อไป จากข้อมูลของ WRAG พบว่า การขอรับบริการความช่วยเหลือด้านอาหาร มีจำนวนมากกว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ดูแลการจ้างงานและเงินสนับสนุนผู้ว่างงาน

 

แปลและเรียบเรียงจาก : https://www.disabilitynewsservice.com/foodbank-study-suggests-disability-benefits-should-rise/