Skip to main content
ผ่านไป 7 วันที่ ศูนย์บริการล่ามภาษามือทางอินเทอร์เน็ตฯ (TTRS) เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนจาก กสทช.
9 ตุลาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มคนหูหนวกและกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการล่ามภาษามือทางอินเทอร์เน็ตฯ (TTRS) เข้าร้องเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนัก กสทช.สนับสนุนงบประมาณศูนย์ TTRS หลังจากปิดให้บริการไป 7 วัน เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน
4 ตุลาคม ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวขับเคลื่อนภารกิจสำคัญหลังการประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรีพูดถึงกรณีของศูนย์ บริการ
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์