Media

"ถ้าเรามองการเมืองแบบแคบ การเมืองก็จะเป็นเรื่องของนักการเมือง พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล แต่ถ้าเรามองว่าการเมืองเป็นเรื่องของสิทธิ พลเมือง เป็นเรื่องของการใช้อำนาจ เป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากร เป็นเรื่องของคนทุกคน บางทีเราพยายามหลีกเลี่ยงการเมืองแต่สุดท้ายแล้วการเมืองก็มีผลกระทบกับเรา

กองบรรณาธิการ